Условия за ползване

Общи условия

Когато разглеждате или използвате тази Интернет страница (уеб сайт), Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, както и че носите отговорност по действащото българско законодателство.
Интернет страницата (уеб сайтът) "Grupovo.bg" е разработен и се поддържа от  "Групово сървиз" ЕООД с ЕИК: 204931699  - дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и вписано в Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Панайот Хитов 34, партер, e-mail адрес  office@grupovo.bg, регистрация за ТА № РК-01-7828 наричано по-долу за краткост Фирмата.
Настоящите Условия уреждат взаимоотношенията между Рекламодателя,  Фирмата и потребителите (Вас) на Интернет страницата (уеб сайта) "Grupovo.bg" във връзка с ползването на сайта и поражданите от това права и задължения за трите страни.

Фирмата може да преразгледа и обнови тези "УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ" по всяко време. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.   

Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:
Браузър е софтуерно приложение,  което се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб навигация (уеб сайт), показване и взаимодействие с текст, изображения, видео, музика, игри и друга информация.
Уебсайт  ("website") e обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
Интернет сайт е съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която при изписване на електронния адрес "Grupovo.bg" се зарежда във вашия браузър.
Интернет страница е обособена част от уебсайт.
Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, което ръчно, чрез софтуер,техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си  или е достигнало до интернет страницата  чрез пренасочване от друг интернет сайт и е извършило някакво действие (разгледал, регистрирал се, закупил стока или услуга от интернет сайта и др.);
Платформа е цялостен продукт, който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния.
Интерфейс е съвкупност от апаратни, програмни и конструктивни средства, необходими на потребителя за обмен на информация и комуникация между различни устройства.
Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), сканиране на портове (PORT SCAN), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство.
Информационна система е взаимосвързана съвкупност от средства, методи и персонал, използвана за обработка, съхраняване на данни с цел предоставяне на информация за достигане на поставена цел.
IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя.
Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя  и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
Потребителският профил е обособена част от уебсайта "Grupovo.bg", съдържаща информация за Потребителя, изисквана от  Фирмата, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана, ползвана и обработвана от  Фирмата,  единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име (имейл) и парола. Клиентският профил осигурява на Клиента възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване на Ваучери от уебсайта "Grupovo.bg" с възможност за отказ от получаване на оферти, информационен бюлетин и др.

Продажна цена е обявената до всеки артикул цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.
Ваучер е документ под отчет, който потребителите получават в електронен вид, който удостоверява съществуването на договор между  Потребителя и Рекламодателя. Валидният Ваучер съдържа уникален номер, и ПИН код, който удостоверява, че Ваучерът е заплатен от Потребителя.
Рекламодател е всяко физическо или юридическо лице, което чрез Платформата, собственост на Фирмата, който промотира собствения му продукт или услуга чрез продажбата на Ваучери.
Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно. 

I Предмет на договора

1. "Grupovo.bg" предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване, чрез интернет сайта си "Grupovo.bg".

2Договорът, чрез който потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от "Grupovo.bg", е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договора за покупко-продажба, потребителят се съгласява, както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба. 

3.  Фирмата  единствено и само поддържа интернет сайта "Grupovo.bg", като не носи отговорност при следните случаи:
- За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на  Фирмата  или трети лица, подизпълнители в сайта "Grupovo.bg";
- За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на  Фирмата.                                   

- За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки, банери, поставени на настоящия сайт;
- За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди;
- За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта "Grupovo.bg", независещи от екипа на същия. 


4. Потребителското име, с което потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на "Grupovo.bg}". Когато потребителят промени потребителското си име, "Grupovo.bg" не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост. 


5. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа  да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно "Grupovo.bg" за всеки случай на извършено или открито нарушение, да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му. Да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. 

 

6. В случай, че клиентът е закупил ваучер за почивка, то следва след заплащането му да направи своята резервация на телефоните посочени под снимката на обекта в страницата „Моите ваучери”. Проверката за възможни свободни места за настаняване не е резервация. За клиенти закупили ваучери и не настанени поради каквато и да е причина в туристически обект, фирмата не носи отговорност, тъй като не е страна по договора между Клиента и туристическите обекти.


7. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, потребителят не може да извлича чрез технически средства или по технически начин, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на "Grupovo.bg", както да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на "{Grupovo.bg".


8. Потребителят се задължава да защитава и предпазва САЙТАФирмата, нейните представители, клиенти, членове на ръководния персонал или служители от каквито и да е искове, задължения и съдебни разноски, които биха могли да възникнат при нарушаване на тези Условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да ограничи евентуалните задължения на  Фирмата до сумата, заплатена за използваните услуги.


II Условия касаещи продажбата, закупуването и използването на ваучери
       
1. При закупуване на Ваучер и извършване на превод посредством изчерпателно изброените в сайта начини, ние обработваме Вашата заявка за плащане, а Вие получавате ваучер за използване на офертата в страницата "Ваучери" в профила си.


2. Ако по някаква причина дадена офертата отпадне, не съществува никакъв риск - потребителят плаща само за оферта, която е влязла в сила и за която е получил ваучер в профила си! 

3. Рекламодателят е длъжен да обслужи всеки потребител, притежаващ активиран ваучер (квитанция), в съответствие с условията на офертата. В случай, че рекламодателя не може да изпълни условията на офертата, а потребителят предяви на рекламодателя ваучер /квитанция/ в срока му на валидност, рекламодателят е длъжен да предостави на купувача-клиент стока или услуга, съответстваща на стойността на квитанцията (ваучер) или да възстанови на същия заплатената от него сума. Ако потребителят избере услуга, надвишаваща стойността на заплатената квитанция (ваучер), то той доплаща на рекламодателя разликата в стойността на услугата.

За да закупите Ваучер, от Вас се изисква да сте регистриран потребител на "Grupovo.bg" . С регистрацията в Сайта Вие създавате свой потребителски профил в който се съхраняват закупените от Вас ваучери.

Ваша остава отговорността за всички действия, резултат на използването на Сайта през Вашия профил и Вие се задължавате при използването му да спазвате всички приложими местни закони и разпоредби. Вие се задължавате да уведомявате "Grupovo.bg" незабавно за всеки случай на неразрешено използване на профил, парола или за какъвто и да е друг случай на предполагаемо нарушение на сигурността и  да поддържате информацията в профила Ви актуална. Вие ще бъдете отговорни за всяка комуникация и всички действия, които се случват през Вашия профил, включително и тези, които са извършени без Ваше позволение. Съответно, Ваша ще бъде отговорността да вземете необходимите мерки незабавно в случай, че някоя парола е била открадната, за нея е изтекла информация, има риск да е узната от трети лица или по друг начин е била използвана без Вашето съгласие.

С подаването на поръчка за Ваучер за стока или услуга, Вие отправяте предложение до Рекламодателя за закупуването на Ваучера/-ите, който/ито сте избрали при условията, описани в този Договор и във Ваучера. Ваучерът, който закупувате, може да бъде използван за покупката на стоки или услуги от продавача му, наричан в настоящия договор "Рекламодател". Рекламодателят е продавачът на стоките и услугите, предмет на Ваучера и само Рекламодателят е отговорен за приемането на Ваучера като разменно средство при Вашата покупка.

III Защита на лични данни

1.  Фирмата полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. 


2. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията,  Фирмата обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Имената и телефонния номер от поръчката са видими за Рекламодателя предоставил офертата, както и рекламните агенти отговарящи за промотирането на офертата, която закупува потребителят..


3. Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай  Фирмата има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство. 


4.  Фирмата събира и използва информацията за потребителите  единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за  Фирмата.


5. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки, под условие. 


6. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. 


7.  Фирмата се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато:
- е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
- други посочени в закона случаи.

 

IV Условия за обслужване на транзакции с банкови карти и други


Фирмата гарантира защитата на личните данни на клиентите чрез "Grupovo.bg". Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателните системи "ePay.bg" , Виртуален ПОС терминал предоставен от Райфайзен банк, и др. гарантиращи сигурността им. "Grupovo.bg" няма достъп до данните на банковата карта на клиента и не съхранява номера на банкови карти.

1. Предлагани услуги и стоки:


Предлаганите в "Grupovo.bg" продукти са широк асортимент услуги или стоки, предоставяни от различни фирми, които се представят под формата на оферти. В страницата на всяка оферта е обявено подробно описание, съдържание, количество, цена, отстъпка (ако има таква), както и фирмата-доставчик / Рекламодателя. Ррекламодателят предоставя или посочва за изтегляне снимки за офертите си и гарантира, че същите са с уредени авторски права. За неуредените Рекламодателя носи отговорност.


2. Ценова политика:


Всички обявени цени в "Grupovo.bg" са в български левове. Цените са крайни, с включен ДДС 20%.

Някои от  платежните методи в  "Grupovo.bg" изискват допълнителни транзакционни такса, както следва:

Банкова превод – такса според тарифата на банката - за сметка на потребителя

За останалите платежни методи транзакционните разходи са за сметка на  "Grupovo.bg", но при разваляне на договора (връщане на сума на Потребителя) транзакционните такси се удържат от сумата за възстановяване в едно с рекламните и други разходи направени по поръчката на клиента и разликата се възстановява по банковата сметка посочена от Потребителя.

 

3. Лични данни:


 Фирмата гарантира защитата на личните данни на клиентите чрез "Grupovo.bg". Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателните системи "ePay.bg" , "Виртуален ПОС терминал предоставен от Райфайзен банк" и др. гарантиращи сигурността им. "Grupovo.bg" няма достъп до данните на банковата карта на клиента и не съхранява номера на банкови карти.

 

4. Работа с потребители:


Поради спецификата на услугата си, "Grupovo.bg" предлага на потребителите възможност за отказ на вече направена поръчка и връщане на осъществено плащане в предвидения от Закона за защита на потребителите 14 дневен срок.

Когато поръчката касае оферта в сферата на туризма се прилагат се условията за анулация на съответния туристически обект или условията за анулация описани в офертата. Ако такива не са описани, потребителят може да анулира вече направена резервация не по-късно от 7 дни преди датата на настаняване. След този срок анулация не е възможна и ваучерите се считат за използвани.

Суми по ваучери с изтекъл срок на валидност (срок за ползване) не се възстановяват.

В случай, че Фирмата е изплатила към Рекламодателя сумите по заплатените от купувача-клиент ваучери, то клиента следва да договори възстановяването на сумите по покупката си с Рекламодателя.

Възстановяване на суми в случай на откази и рекламации се извършва само след изрично съгласие от страна на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ в срок до 14 дни след като потребителят предостави нужната информация на електронна поща office@grupovo.bg (номера на ваучери, пин кодове на ваучери, банкова сметка към българска банка, имена на титуляра на сметката). Ако офертата е в сферата на туризма, потребителят предоставя и точни дати на резервацията и имена на които е направена тя, като от сумата за възстановяване се удържат 12% за направени транзакционни, рекламни и други разходи по поръчката на клиента. Ако клиентът избере сумата да бъде възстановена във виртуалния му портфейл, който може да бъде ползван за бъдещи покупки от сайта, горе упоменатата удръжка не се прилага. За съхранението на суми във виртуалния портфейл, лихви и възнаграждения не се дължат. 

В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 работни дни след като потребителят предостави нужната информация на електронна поща office@grupovo.bg

При извършване на покупка всеки потребител, съгласявайки се с посочените условия, сключва договор с фирмата, осигуряваща конкретната оферта.  "Grupovo.bg"  не е страна по договора между потребителя-клиент и Рекламодателя, тъй като Рекламодателят е продавач на стоките и услугите, а  Фирмата е продавач на нематериалните права, съдържащи се във Ваучерите на Рекламодателя .
В случай, че Потребителят е заплатил цената на дадена оферта, но не се е сдобил с Ваучер, а  Фирмата няма възможност да му го осигури ,то  заплатената сума се възстановява на Потребителя в срок от 14 дни след като потребителят предостави нужната информация на електронна поща office@grupovo.bg.

Считано от 15.2.2016 Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебна медиация, целта на която е даде възможност на потребителите за извънсъдебно решаване на спорове относно поръчки, направени онлайн. Платформата за извънсъдебно решаване на спорове е достъпна на следния адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Общи условия

Когато разглеждате или използвате тази Интернет страница (уеб сайт), Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, както и че носите отговорност по действащото българско законодателство.
Интернет страницата (уеб сайтът) Grupovo.bg е разработен и се поддържа от  "Групово България" ЕООД с ЕИК: 203263978  - дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и вписано в Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Зона Б-19, ул. Димитър Петков № 111, ет. 4, ап. 15, e-mail адрес  office@grupovo.bg, регистрация за ТА № РК-01-7613 наричано по-долу за краткост Фирмата.
Настоящите Условия уреждат взаимоотношенията между Рекламодателя,  Фирмата и потребителите (Вас) на Интернет страницата (уеб сайта) Grupovo.bg във връзка с ползването на сайта и поражданите от това права и задължения за трите страни.

Фирмата може да преразгледа и обнови тези "УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ" по всяко време. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.   

Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:
Браузър е софтуерно приложение,  което се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб навигация (уеб сайт), показване и взаимодействие с текст, изображения, видео, музика, игри и друга информация.
Уебсайт  ("website") e обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
Интернет сайт е съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която при изписване на електронния адрес "Grupovo.bg" се зарежда във вашия браузър.
Интернет страница е обособена част от уебсайт.
Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, което ръчно, чрез софтуер, техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си  или е достигнало до интернет страницата  чрез пренасочване от друг интернет сайт и е извършило някакво действие (разгледал, регистрирал се, закупил стока или услуга от интернет сайта и др.);
Платформа е цялостен продукт, който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния.
Интерфейс е съвкупност от апаратни, програмни и конструктивни средства, необходими на потребителя за обмен на информация и комуникация между различни устройства.
Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), сканиране на портове (PORT SCAN), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство.
Информационна система е взаимосвързана съвкупност от средства, методи и персонал, използвана за обработка, съхраняване на данни с цел предоставяне на информация за достигане на поставена цел.
IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя.
Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя  и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
Потребителският профил е обособена част от уебсайта "Grupovo.bg", съдържаща информация за Потребителя, изисквана от  Фирмата, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана, ползвана и обработвана от  Фирмата,  единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име (имейл) и парола. Клиентският профил осигурява на Клиента възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване на Ваучери от уебсайта "Grupovo.bg" с възможност за отказ от получаване на оферти, информационен бюлетин и др.

Продажна цена е обявената до всеки артикул цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.
Ваучер е документ под отчет, който потребителите получават в електронен вид, който удостоверява съществуването на договор между  Потребителя и Рекламодателя. Валидният Ваучер съдържа уникален номер, и ПИН код, който удостоверява, че Ваучерът е заплатен от Потребителя.
Рекламодател е всяко физическо или юридическо лице, което чрез Платформата, собственост на Фирмата, който рекламира собствения си продукт или услуга чрез продажбата на Ваучери.
Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно. 

I Предмет на договора

1. "Grupovo.bg" предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване, чрез интернет сайта си "Grupovo.bg".

2Договорът, чрез който потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от "Grupovo.bg", е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договора за покупко-продажба, потребителят се съгласява, както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба. 

3.  Фирмата  единствено и само поддържа интернет сайта "Grupovo.bg", като не носи отговорност при следните случаи:
- За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на  Фирмата  или трети лица, подизпълнители в сайта "Grupovo.bg";
- За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на  Фирмата.                                   

- За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки, банери, поставени на настоящия сайт;
- За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди;
- За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта "Grupovo.bg", независещи от екипа на същия. 


4. Потребителското име, с което потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на "Grupovo.bg}". Когато потребителят промени потребителското си име, "Grupovo.bg" не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост. 


5. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа  да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно "Grupovo.bg" за всеки случай на извършено или открито нарушение, да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му. Да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. 

 

6. В случай, че клиентът е закупил ваучер за почивка, то следва след заплащането му да направи своята резервация на телефоните посочени под снимката на обекта в страницата „Моите ваучери”. Проверката за възможни свободни места за настаняване не е резервация. За клиенти закупили ваучери и не настанени поради каквато и да е причина в туристически обект, фирмата не носи отговорност, тъй като не е страна по договора между Клиента и туристическите обекти.


7. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, потребителят не може да извлича чрез технически средства или по технически начин, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на "Grupovo.bg", както да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на "{Grupovo.bg".


8. Потребителят се задължава да защитава и предпазва САЙТАФирмата, нейните представители, клиенти, членове на ръководния персонал или служители от каквито и да е искове, задължения и съдебни разноски, които биха могли да възникнат при нарушаване на тези Условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да ограничи евентуалните задължения на  Фирмата до сумата, заплатена за използваните услуги.


II Условия касаещи продажбата, закупуването и използването на ваучери
       
1. При закупуване на Ваучер и извършване на превод посредством изчерпателно изброените в сайта начини, ние обработваме Вашата заявка за плащане, а Вие получавате ваучер за използване на офертата в страницата "Ваучери" в профила си.


2. Ако по някаква причина дадена офертата отпадне, не съществува никакъв риск - потребителят плаща само за оферта, която е влязла в сила и за която е получил ваучер в профила си! 

3. Рекламодателят е длъжен да обслужи всеки потребител, притежаващ активиран ваучер (квитанция), в съответствие с условията на офертата. В случай, че рекламодателя не може да изпълни условията на офертата, а потребителят предяви на рекламодателя ваучер /квитанция/ в срока му на валидност, рекламодателят е длъжен да предостави на купувача-клиент стока или услуга, съответстваща на стойността на квитанцията (ваучер) или да възстанови на същия заплатената от него сума. Ако потребителят избере услуга, надвишаваща стойността на заплатената квитанция (ваучер), то той доплаща на рекламодателя разликата в стойността на услугата.

За да закупите Ваучер, от Вас се изисква да сте регистриран потребител на "Grupovo.bg" . С регистрацията в Сайта Вие създавате свой потребителски профил в който се съхраняват закупените от Вас ваучери.

Ваша остава отговорността за всички действия, резултат на използването на Сайта през Вашия профил и Вие се задължавате при използването му да спазвате всички приложими местни закони и разпоредби. Вие се задължавате да уведомявате "Grupovo.bg" незабавно за всеки случай на неразрешено използване на профил, парола или за какъвто и да е друг случай на предполагаемо нарушение на сигурността и  да поддържате информацията в профила Ви актуална. Вие ще бъдете отговорни за всяка комуникация и всички действия, които се случват през Вашия профил, включително и тези, които са извършени без Ваше позволение. Съответно, Ваша ще бъде отговорността да вземете необходимите мерки незабавно в случай, че някоя парола е била открадната, за нея е изтекла информация, има риск да е узната от трети лица или по друг начин е била използвана без Вашето съгласие.

С подаването на поръчка за Ваучер за стока или услуга, Вие отправяте предложение до Рекламодателя за закупуването на Ваучера/-ите, който/ито сте избрали при условията, описани в този Договор и във Ваучера. Ваучерът, който закупувате, може да бъде използван за покупката на стоки или услуги от продавача му, наричан в настоящия договор "Рекламодател". Рекламодателят е продавачът на стоките и услугите, предмет на Ваучера и само Рекламодателят е отговорен за приемането на Ваучера като разменно средство при Вашата покупка.

III Защита на лични данни

1.  Фирмата полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. 


2. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията,  Фирмата обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Имената и телефонния номер от поръчката са видими за Рекламодателя предоставил офертата, както и рекламните агенти отговарящи за рекламирането на офертата, която закупува потребителят.


3. Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай  Фирмата има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство. 


4.  Фирмата събира и използва информацията за потребителите  единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за  Фирмата.


5. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на рекламираните стоки. 


6. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. 


7.  Фирмата се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато:
- е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
- други посочени в закона случаи.

 

IV Условия за обслужване на транзакции с банкови карти и други


Фирмата гарантира защитата на личните данни на клиентите чрез "Grupovo.bg". Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателните системи "ePay.bg" , Виртуален ПОС терминал предоставен от Райфайзен банк, и др. гарантиращи сигурността им. "Grupovo.bg" няма достъп до данните на банковата карта на клиента и не съхранява номера на банкови карти.

1. Предлагани услуги и стоки:


Предлаганите в "Grupovo.bg" продукти са широк асортимент услуги или стоки, предоставяни от различни фирми, които се представят под формата на оферти. В страницата на всяка оферта е обявено подробно описание, съдържание, количество, цена, отстъпка (ако има такава), както и фирмата-доставчик / Рекламодателя. Рекламодателят предоставя или посочва за изтегляне снимки за офертите си и гарантира, че същите са с уредени авторски права. За неуредените Рекламодателя носи отговорност.


2. Ценова политика:


Всички обявени цени в "Grupovo.bg" са в български левове. Цените са крайни, с включен ДДС 20%.

Някои от  платежните методи в  "Grupovo.bg" изискват допълнителни транзакционни такса, както следва:

Банкова превод – такса според тарифата на банката - за сметка на потребителя

За останалите платежни методи транзакционните разходи са за сметка на  "Grupovo.bg", но при разваляне на договора (връщане на сума на Потребителя) транзакционните такси се удържат от сумата за възстановяване в едно с рекламните и други разходи направени по поръчката на клиента и разликата се възстановява по банковата сметка посочена от Потребителя.

 

3. Лични данни:


 Фирмата гарантира защитата на личните данни на клиентите чрез "Grupovo.bg". Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателните системи "ePay.bg" , Виртуален ПОС терминал предоставен от Райфайзен банк и др. гарантиращи сигурността им. "Grupovo.bg" няма достъп до данните на банковата карта на клиента и не съхранява номера на банкови карти.

 

4. Работа с потребители:


Поради спецификата на услугата си, "Grupovo.bg" предлага на потребителите възможност за отказ на вече направена поръчка и връщане на осъществено плащане в предвидения от Закона за защита на потребителите 14 дневен срок.

Когато поръчката касае оферта в сферата на туризма се прилагат се условията за анулация на съответния туристически обект или условията за анулация описани в офертата. Ако такива не са описани, потребителят може да анулира вече направена резервация не по-късно от 7 дни преди датата на настаняване. След този срок анулация не е възможна и ваучерите се считат за използвани.

Суми по ваучери с изтекъл срок на валидност (срок за ползване) не се възстановяват.

В случай, че Фирмата е изплатила към Рекламодателя сумите по заплатените от купувача-клиент ваучери, то клиента следва да договори възстановяването на сумите по покупката си с Рекламодателя.

Възстановяване на суми в случай на откази и рекламации се извършва само след изрично съгласие от страна на РЕКЛАМОДАТЕЛЯ в срок до 14 дни след като потребителят предостави нужната информация на електронна поща office@grupovo.bg (номера на ваучери, пин кодове на ваучери, банкова сметка към българска банка, имена на титуляра на сметката). Ако офертата е в сферата на туризма, потребителят предоставя и точни дати на резервацията и имена на които е направена тя, като от сумата за възстановяване се удържат 12% за направени транзакционни, рекламни и други разходи по поръчката на клиента. Ако клиентът избере сумата да бъде възстановена във виртуалния му портфейл, който може да бъде ползван за бъдещи покупки от сайта, горе упоменатата удръжка не се прилага. За съхранението на суми във виртуалния портфейл, лихви и възнаграждения не се дължат. 

В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 работни дни след като потребителят предостави нужната информация на електронна поща office@grupovo.bg

При извършване на покупка всеки потребител, съгласявайки се с посочените условия, сключва договор с фирмата, осигуряваща конкретната оферта.  "Grupovo.bg"  не е страна по договора между потребителя-клиент и Рекламодателя, тъй като Рекламодателят е продавач на стоките и услугите, а  Фирмата е продавач на нематериалните права, съдържащи се във Ваучерите на Рекламодателя .
В случай, че Потребителят е заплатил цената на дадена оферта, но не се е сдобил с Ваучер, а  Фирмата няма възможност да му го осигури ,то  заплатената сума се възстановява на Потребителя в срок от 14 дни след като потребителят предостави нужната информация на електронна поща office@grupovo.bg.

Считано от 15.2.2016 Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебна медиация, целта на която е даде възможност на потребителите за извънсъдебно решаване на спорове относно поръчки, направени онлайн. Платформата за извънсъдебно решаване на спорове е достъпна на следния адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr/